Over ons

Stichting Marokkaanse Islamieten Alkmaar-  Moskee Bilal

Profiel van de stichting

De Belastingdienst erkent Stichting Marokkaanse Islamieten in Alkmaar als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag de lidmaatschapsbijdrage en donaties aan SMIA bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost.

De stichting draagt de naam “Stichting Marokkaanse Islamieten Alkmaar”, bekend onder de naam “Moskee Bilal”

Gegevens:

Montalbaen 4
1813 EB Alkmaar
Tel: 072-5403315

WhatsApp: 0686265346
E-mail: info@moskeebilal.nl

Website: www.moskeebilal.nl

IBAN: NL18ABNA0589035258

KvK: 41239048
RSIN:00 9338421

Beleidsplan

Historie

Begin jaren ’80 is er vanuit de Marokkaanse gemeenschap behoefte ontstaan voor een gebedsruimte in Alkmaar. In 1981 is de eerste gebedsruimte gekocht aan de Spanjaardstraat in het centrum van Alkmaar. Dit betrof een kleine ruimte die al snel uitgebreid moest worden. Eind jaren ’80 was het aantal gelovigen dat gebruikt maakte van de moskee dusdanig groot dat de stichting op zoek moest naar een grotere en geschikte gebedsruimte. Tevens was er behoefte naar een ruimte waarin andere activiteiten konden plaatsvinden. Dit heeft geresulteerd in een jarenlange en moeizame zoektocht naar een nieuw pand. Op 25-05-1998 heeft de stichting met succes een voormalig pand van een basisschool aan de Montalbaen in Overdie-oost (Alkmaar-Zuid) kunnen kopen. In deze wijk woont uiteindelijk ook een groot deel van de moskeebezoekers.

Er zijn inmiddels plannen om de huidige gebouw te verbouwen. Hiervoor is al begonnen met het inzamelen van geld.

De stichting is opgericht op 11 september 1981 en ingeschreven in het handelsregister van KvK Noord-Holland te Alkmaar.

Doelgroep

Tot de doelgroep van stichting SMIA behoren alle moslims in en omgeving Alkmaar. Hiertoe behoren kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en ouderen. Afhankelijk van interesse kunnen ook scholen, kerken en alle overige sociale en maatschappelijke instellingen die niet gelovig zijn en/of niet moslim zijn ook tot de doelgroep behoren. Hierbij gaat het met name om voorlichting over de Islam en rondleidingen in de moskee of samenwerking t.b.v. versterken solidariteit en saamhorigheid in de maatschappij.

Doelstellingen

Belangrijkste doelstelling van de stichting SMIA is ervoor zorgen dat moslims aan hun godsdienstige plichten kunnen voldoen. Daarnaast beoogd de stichting het welzijnsklimaat en ontplooien van deze moslims te bevorderen. De stichting beschouwt zich als een volledige Alkmaarse organisatie en doet haar beste om een bijdrage te leveren aan een vreedzaam, veilig en leefbaar stad. Hierbij ondersteunt de stichting moslims met verschillende nationaliteiten bij de integratie in de Nederlandse samenleving.

Activiteiten
 • De 5 dagelijkse gebeden
 • Beheer en onderhoud van het gebouw
 • Religieuze activiteiten (o.a. Islamitische feestdagen, aantal uitvaartdiensten)
 • Koran en taallessen voor de kinderen
 • Religieus begeleiding (door de imam)
 • Activiteiten van en voor vrouwen
 • Sociaal en educatieve activiteiten
 • Lezingen en workshops over islam
 • Voorlichtingsbijeenkomsten over diverse onderwerpen
 • Nederlandse taal voor volwassenen
 • Individueel hulpverlening
 • Doorverwijzingsfunctie
 • Ontmoetingsplaats
 • Zorg voor elkaar
Het bestuur

Het bestuur stichting SMIA bestaat op het moment uit vijf leden. Met een enorme achterban aan vrijwilligers worden er commissies ingevuld. Naast het bestuur bestaat er een vrouwencommissie, een beheercommissie, een bouwcommissie en onderwijscommissie die allemaal op een parallel niveau samenwerken. Het bestuur wordt benoemd door de Algemene (Leden)Vergadering. Bestuursvergaderingen worden minstens een keer per maand gehouden. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en namens haar deel te nemen aan initiatieven buiten de stichting.

Met een grote en groeiende gemeenschap betekenen de verschillende bestuursfuncties en taken van het bestuur en vrijwilligers veel opoffering van hun eigen vrije tijd. De motivatie en voldoening is zeer hoog, omdat eenieder het als een verplichting ziet vanuit religieuze en maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij.

Bestuursleden
 1. Asoui, voorzitter, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
 2. Ait Alibou, penningmeester, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
 3. El Benissi, secretaris, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
 4. Oufouta, bestuurslid, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
 5. Ait Lahcen, bestuurslid, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn als vrijwilligers betrokken bij onze stichting. Derhalve is er geen beloningsbeleid voor de bestuursleden. Zij en de vrijwilligers hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

 • Giften, donaties en contributie van leden;
 • Giften van andere moskeeën/islamitische instellingen en derden (collecteren);
 • Sponsorbijdragen;
 • Organiseren van activiteiten rondom de moskee met als doel geld in te zamelen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en besteding van het ontvangen geld.
Beheer: Ontvangen gelden komen in de kas en/of worden gestort op de bankrekening van de stichting. Er wordt een administratie bijgehouden van alle inkomsten en uitgaven.
Besteding: Het geld wordt besteed aan de onderhouds- en reparatiekosten, kosten gas, water en elektra, verzekering, kosten imam, kosten activiteiten en overige onvoorzienbare kosten.

Fietsbeleid

Moskee Bilal heeft eind 2017 besloten om een actief fietsbeleid op te zetten en te hanteren.
De afgelopen jaren is het aanmoedigen van het fietsgebruik onder moskeebezoekers standaard een van de aandachtspunten geweest, echter werd hier informeel mee omgegaan. Het gaat hier voornamelijk om moskeebezoekers afkomstig uit de aangrenzende buurten.

Een groot deel van de bezoekers van Moskee Bilal komen uit direct omgeving, Overdie-oost en kooimeer. Deze moskeebezoekers komen grotendeels te voet en worden ook aangemoedigd om dit te blijven doen.

De doelstellingen van het fietsbeleid zijn:

 • Moskee bezoekers overwegen het fietsgebruik meer voor een bezoek aan de moskee.
  • Tijdens feestdagen wordt het fietsgebruik meer overwogen door bezoeker.
 • De parkeerdruk tijdens feestdagen verminderen en de buren zo min mogelijk last te laten ervaren door de eventuele parkeerdrukte tijdens gelegenheden.

Om de genoemde doelstelling te realiseren onderneemt het moskeebestuur de volgende acties:

 • Het structureel aanmoedigen en stimuleren van moskee bezoekers uit de aangrenzende buurten om het fietsgebruik meer te overwegen.
 • Het bevorderen van het gebruik van de fiets onder de moskee bezoekers, onder andere door een goede fietsparkeervoorziening aan te bieden, leensloten maar ook actief promoten van het fietsgebruik (flyers).

Ingezet wordt op het persoonlijk stimuleren en aanspreken van bezoekers om meer gebruik te maken van de fiets. Moskee bezoekers uit de buurt die alsnog de auto gebruiken voor een kort bezoek en daarvoor geen  passende reden hebben, worden door het bestuur persoonlijk aangesproken en aangemoedigd om de fiets hiervoor te gebruiken.